Iyengar Menu / Iaq;fhH nkD

Menu items list

 • Break Fast / fhiy bgd;
  • 1) Ven Pongal / ntz;nghq;fy;
  • 2) Sambar Vadai / rhk;ghh; tdl
  • 3) Mini Idly Sambar / kpdp ,l;yp rhk;ghh;
  • 4) Chutney / rl;dp
  • 5) Gotsu / nfh];J
  • 6) Coffee / fhgp
 • Lunch / kjpa rhg;ghL
  • 1) Palam Sakkarai / gok; rf;fiu
  • 2) Prasadam / gpurhjk;
  • 3) Ghee / nea;
  • 4) Paruppu / g&g;G
  • 5) Paruppu Kulambu / g&g;G Fok;G
  • 6) Papadam / gg;glk;
  • 7) Vazhakkai Podi Garamadu / thiof;fha; nghb fukJ
  • 8) Beans Thenghai Garamadu / gPd;]; Njq;fha; fukJ
  • 9) Kathri Kootu / fj;jhp $l;^
  • 10) Thakali Sattamathu / jf;fhsp rhj;jkJ
  • 11) Thenghai Pal Payasam / Njq;fha; ghy; ghark;
  • 12) Mysore Pak / ik#h; ghf;
  • 13) Ketteh More / nfl;b Nkhh;
  • 14) Pickle / CWfha;
  • 15) Vetrillai Pakhu / ntw;wpiy ghf;F
 • Evening Tiffin / khiy bgd;
  • 1) Kasi Halwa / fhrp my;th
  • 2) Veg Bonda / ;nt[; Nghz;lh
  • 3) Kichadi / fpr;rb
  • 4) Coconut Sevai / Njq;fha; Nrit
  • 5) Chutney / rl;dp
  • 6) Gotsu / nfh];J
  • 7) Coffee / fhgp
 • Starter Counter / ];lhl;lH fTd;l;;lH
  • 1) Pani Puri / ghdp G+up
  • 2) Bhel Puri / Ngy; GuP
  • 3) Pav Bhaji / ght; gh[p
  • 4) Tea / NjePH
 • Reception / hprg;~d;
  • 1) Badam Kheer / ghjhk; fPh;
  • 2) Gulab Jamun / FNyhg; [h%d;
  • 3) Fruit Pachadi / g;&l; gr;rb
  • 4) Thayir Pachadi / japh; gr;rb
  • 5) Potato Fry / cUis tWts;
  • 6) Kosh Carrot Coconut Poriyal / Nfh]; Nful; Njq;fha; nghhpay;
  • 7) Papadam / gg;glk;
  • 8) Nenthram Chips / Nee;jpuk; rpg;];
  • 9) Poori Chana / G+hp nrd;dh
  • 10) Fried Rice / /gpiuL iu];
  • 11) Bisibelabath / gp]pNgshghj;
  • 12) Kothamalli Pudina Sadam / nfhj;jky;yp Gjpdh rhjk;
  • 13) Sadam / rhjk;
  • 14) Rasam / urk;
  • 15) Bagalabath / gfhshghj;
  • 16) Mangai Thokku / khq;fha; njhf;F
  • 17) Ice Cream / I]; fpuPk;
  • 18) Beeda / gPlh
 • Mugurtham Tiffin /K$Hj;j bgd;
  • 1) Wheat Halwa / NfhJik my;th
  • 2) Idly / ,l;yp
  • 3) Chilli Powder Oil / kpsfha; nghb vz;nza;
  • 4) Ven Pongal / ntz;nghq;fy;
  • 5) Medhu Vadai / nkJtdl
  • 6) Dosa / Njhir
  • 7) Chutney / rl;dp
  • 8) Gotsu / nfh];J
  • 9) Coffee / fhgp
 • Mugurtham Virunthu / K$Hj;j tpUe;J
  • 1) Palam Sakkarai / gok; rf;fiu
  • 2) Prasadam / gpurhjk;
  • 3) Ghee / nea;
  • 4) Paruppu / g&g;G
  • 5) Vendai More Kulambu / ntz;il Nkhh; Fok;G
  • 6) kadamba Kulambu / fjk;g Fok;G
  • 7) Carrot Koshmalli / Nful; Nfh];ky;yp
  • 8) Pushani Mochai Pulipu Kootu / G+rzp nkhr;ir Gspg;G $l;L
  • 9) Vazhakkai Sevai Garamadu / thiof;fha; Nrit fukJ
  • 10) Beans Usili / gPd;]; crpyp
  • 11) Papadam / gg;glk;
  • 12) Chips / rpg;];
  • 13) Thakali Sattamathu / jf;fhsp rhj;jkJ
  • 14) Thayir Vadai / japh; til
  • 15) Puliotharai / GspNahjiu
  • 16) Boondi / G+e;jp
  • 17) Karasevu / fhuhNrT
  • 18) Akkaravadisal / mf;fhutbry;
  • 19) Ketteh More / nfl;b Nkhh;
  • 20) Pickle / CWfha;
  • 21) Vetrillai Pakhu / ntw;wpiy ghf;F
 • Mugurtham Evening Tiffin / K$Hj;j khiy bgd;
  • 1) Soanpapdi Sweet / Nrhd;gg;gB ];tPl;
  • 2) Samosa / rNkhrh
  • 3) Coffee / fhgp
 • Night Dinner / ,uT rhg;ghL
  • 1) Palam Sakkarai / gok; rf;fiu
  • 2) Prasadam / gpurhjk;
  • 3) Ghee / nea;
  • 4) Paruppu / g&g;G
  • 5) Vendai, Kudaimilaghai Parrupu Kulambu / ntz;il Filkpsfha; gUg;G Fok;G
  • 6) Papadam / gg;glk;
  • 7) Chips / rpg;];
  • 8) Veg Kootu / nt[; $l;L
  • 9) Potato Podimas / cUis nghbkh];
  • 10) Kathiri Karamani Garamadu / fj;jphp fhuhkzp fukJ
  • 11) Vellarikka Thayir Pachadi / nts;shp japh;gr;rb
  • 12) Thakali Sattamathu / jf;fhsp rhj;jkJ
  • 13) Pal Payasam / ghy;ghahrk;
  • 14) Jangiri / [hq;fphp
  • 15) kara boondi / fhuhGe;jp
  • 16) Ketteh More / nfl;b Nkhh;
  • 17) Pickle / CWfha;
  • 18) Vetrillai Pakhu / ntw;wpiy ghf;F
 • Sambanthi Virunthu / rk;ge;jp tpUe;J
  • 1) Palam Sakkarai / gok; rf;fiu
  • 2) Prasadam / gpurhjk;
  • 3) Ghee / nea;
  • 4) Paruppu / g&g;G
  • 5) Paruppu Kulambu / g&g;G Fok;G
  • 6) Papadam / gg;glk;
  • 7) Parupu Vadai / gUg;G til
  • 8) Pushani Rasavangi / G+rzp urthq;fp
  • 9) Sembu Roast / Nrk;G Nuh];l;
  • 10) Veg Garamadu / nt[; fukJ
  • 11) Milagu Rasam / kpsF urk;
  • 12) Sakkarai Pongal / rHf;fiug; nghq;fy;
  • 13) Badhusha / ghJ~h
  • 14) Ketteh More / nfl;b Nkhh;
  • 15) Pickle / CWfha;
 • Kattu Sadakkudu / fl;L rhjf;$il
  • 1) Sakkarai Pongal / rHf;fiug; nghq;fy;
  • 2) Puliotharai / GspNahjiu
  • 3) Vadam / tlhk;
  • 4) Curd Rice / japh; rhjk;
  • 5) More Milagai / Nkhh; kpsfha;
  • 6) Pickle / CWfha;